Shooting Stars in Autumn

Qiutian de Liuxingyu

China, 2002