Kinopravda 20-22 & Spielsachen

RU, 1924

FilmStummfilmDokumentation